صفحه اصلی > درباره بیمارستان > مدیر بیمارستان مدیر بیمارستان :

جناب آقای پرویز طاهری