صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > NICU 

نام و نام خانوادگی پزشک مسئول:دکتر سید حسین سعادت

نام و نام سرپرستار:طیبه حسین پور

تعداد پرسنل:25 نفر

تعداد تخت:8

نوع خدمات ارایه شده:پذیرش  و مراقبت از نوزادان نارس  و بدحال ونوزادان کم وزن که نیاز به مراقبت های ویژه و تنفسی دارند.