صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > زنان 

نام و نام خانوادگی پزشک مسئول:دکتر فرزانه عتیق پور

نام و نام سرپرستار:خ.ماری گودرزی

تعداد پرسنل:19نفر

تعداد تخت:32

نوع خدمات ارایه شده:پآموزش و مراقبت از مادران تحت نظر و مادران شیرده