صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی و سونوگرافی 

نام و نام خانوادگی پزشک مسئول:دکتر سمیه کریمی

نام و نام سرپرستار:خ.سوسن کمالی

تعداد پرسنل:7 نفر

نوع خدمات ارایه شده:مامو گرافی،سونوگرافی،رادیولوژی