صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس مامایی 

نام و نام خانوادگی پزشک مسئول:دکتر سعیده شهسواری

نام و نام سرپرستار:خ. مریم شهدوستی

تعداد پرسنل:43 نفر

تعداد تخت:20

نوع خدمات ارایه شده:زایمان طبیعی