صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > اتاق عمل تخصصی 

نام و نام خانوادگی پزشک مسئول:دکتر آذین علوی

نام و نام سرپرستار:سوسن باوقار

تعداد پرسنل:47نفر

تعداد اتاق عمل:4

نوع خدمات ارایه شده:انجام عمل های زنان و زایمان