شرح وظايف

الف: برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همچنين مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب  امور مالي

ب: تهيه صورت هاي مالي ساليانه

ج: تهيه و تنظيم بودجه ساليانه

د: ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله واحد هاي  زير مجموعه

مدير مالي: اقای محمودی زه

257شماره داخلي: