صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان دکتر علی شریعتی  :

معرفی:

مسئول واحد انفورماتیک : مجید حسینی نژاد تختی

عنوان پست : کارشناس کامپیوتر 

کارشناس واحد انفورماتیک : سمیه ضیاپور

عنوان پست :کارشناس آمار و مدارک پزشکی