صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > جراحی 

نام و نام خانوادگی پزشک مسئول:دکتر مریم عزیزی

نام و نام سرپرستار:لیلا بهمن زاده

تعداد پرسنل:32

تعداد تخت:42

نوع خدمات ارایه شده:مراقبت های قبل و بعد از زایمان ،مراقبت از نوزادان.............