صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی 

معرفی بخش مدارک پزشکی 

مدارک پزشکی که اصطلاح پزشکی آن MEDICAL RECORDمی باشد مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است .

 در عصر فن آوری اطلاعات و اطلاع رسانی مدارک پزشکی به عنوان مهمترین ، غنی ترین و واقعی ترین منبع اطلاع رسانی پزشکی است زیرا مبتنی بر واقعیات علم پزشکی می باشد بخش مدارک پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شامل چهار واحد متمایز با یکدیگر می باشد که عبارتند از : واحد پذیرش ، واحد کدگذاری بیماریها ، واحد آمار و واحد بایگانی پزشکی

کلیه اقدامات مربوط به پذیرش و ترخیص بیمار و تهیه ی گواهی های مختلف ، اخذ رضایت های مختلف از بیمار و یا از بستگان وی ، تعیین وقت برای بیمار و .. در واحد پذیرش  انجام میشود

کد گذاری و طبقه بندی بیماریها و اعمال جراحی و ایجاد ایندکس بیماریها و اعمال جراحی که در راستای کمک به  انجام تحقیقات پزشکی است ، نیز از وظایف واحد کدگذاری بخش مدارک پزشکی است . 

تهیه آمارهای لازم و ضروری در خصوص بیمار ، بیماری ، عفونت ، اعمال جراحی ، بیهوشی ، گزارش به مدیر بیمارستان ، گزارش میزان تختهای خالی به واحد پذیرش و تهیه نمودارهای آماری در واحد آمار بخش مدارک پزشکی انجام می شود . 

اطلاعات مدارک پزشکی اغلب بر روی کاغذ ثبت می شود اما ممکن است بر روی دیسکهای مغناطیسی ذخیره شده در حافظه کامپیوتر نگهداری شود . محتوای مدارک پزشکی معمولا محرمانه می باشد و حتی در دسترس بیمار نیز قرار نمی گیرد . افشای راز پزشکی جز در موارد کاملا محدود آنهم به شکل خاص شرعا" و قانونا" خلاف است .